Dřevorubec – úvod

Kdo je to vlastně dřevorubec?

Dřevorubec, dřevoštěp, drvoštěp jsou tak trochu archaická synonyma pro dnes již více používaný název lesní dělník, ačkoliv i tento termín je celkem nepřesný, protože nevystihuje přesně náplň práce, kterou zastává dřevorubec. Lesní dělník je pracovník, který může spadat jak do pěstební činnosti, semenářství, výchovy porostů a jejich ochrany, tak i do oblasti těžby dřeva a jejího soustřeďování na odvozné místo, zatímco dřevorubec je lesní dělník, který pracuje pouze při těžbě a hrubém zpracování dřeva, případně kůry přímo na pracovišti v lese. Proto se termínu dřevorubec budeme přidržovat více než slovního spojení lesní dělník, které, jak bylo vysvětleno výše, není úplně výstižné.

Co provádí dřevorubec

Obecnou představu o práci dřevorubce má asi každý z nás. Co všechno ale jeho práce obnáší, si málokdo dokáže představit. Není to jen samotné kácení stromů, ale především jejich identifikace v porostu, přesná diagnostika, prořezávání stromů, úprava terénu kolem stromu či zpracovávání poraženého stromu. K těmto činnostem musíme přiřadit i rizikové kácení stromů, obzvláště časté v hornatých či těžko přístupných lokalitách, kde samotnému dřevorubci hrozí značné riziko úrazu. S takovým rizikem musí dřevorubec počítat i ve městech při kácení stromů v parcích, podél cest, v obydlených zónách apod., kde není ohrožen jen dřevorubec sám, ale i obyvatelé žijící v dané oblasti.

Dřevorubec je lesní hospodář

Zmíněné činnosti patří k základům lesnického průmyslu u nás, ačkoliv odvětví lesního hospodářství je mnohem více. Dřevorubec , stejně jako jiná povolání snažící se o obhospodařování lesa, je nedílnou součástí z celého spektra lesnických povolání neboť kácení stromů a jejich zpracovávání je jen vrcholným článkem v celém řetězu činností, které ústí např. do průmyslu dřevozpracujícího, papírenského nebo nábytkářského. Dřevo je totiž stále nepostradatelným a především těžko nahraditelným materiálem, které i dnes obstojí v konkurenci s materiály vyráběnými z ropy, proto dřevorubec najde uplatnění i v současnosti.